Mål

Hvordan vil bondesolidaritet oppnå at flest mulig gårdsbruk fortsetter å produsere trygg mat til befolkningen?

Ved å samle makt bak krav om høyere priser til produsent, organisere solidaritetsbønder til denne felles front, og derved øke lønnsomheten i matproduksjonen til et nivå som sikrer levende bygder og rekruttering til gårdsbruk i hele landet.

Bygge internasjonal solidaritet bønder imellom, demme opp for importpresset.

Dagens oppgjørsform for matproduksjon; – pris + budsjettmidler til bøndene – har klare mangler når det gjelder å følge med kostnadsutviklingen. Vi har tapt litt posisjon hvert år, bondens produkter blir mindre verdt i forhold innkjøpte driftsmidler og lønninger. Vi forhandler med Staten, som godt kan være gjerrig, for avtalen skal godkjennes av Staten ved Stortinget. Verre blir det også av at vi heller ikke får beholde gevinsten av rasjonalisering og effektivisering, slik som den opprinnelig hovedavtalen med Staten skisserte. Derfor må vi samle nok solidaritetsbønder bak tøffe krav om priser som gir kostnadsdekning for produksjonen + en lønnsevne pr. time på linje med andre.

Et sterkt fokus på pris er ikke i motstrid til å bruke strukturvirkemidler og å utjevne for distrikt, topografi, geografi m.m. Samtidig må bøndene gjennom sine medlemskap i samvirkeorganisasjonene ta ansvar for å balansere tilbud og etterspørsel av jordbruksvarer. En eventuell overproduksjon må bøndene dermed ta ansvaret for selv, som i dag.

Oppsummert betyr dette at produksjon av jordbruksråvarer må unntas fra den globale markedsliberalistiske orienteringen, og styres etter normer og rammer som sikrer forbrukerne nok trygg mat og at et årsverk i landbruket skal sikres en inntekt tilsvarende gjennomsnitts inntekt i befolkningen forøvrig. Bondens priser må stå i forhold til produksjonskostnadene i det enkelte land.

Enhver annen modell hvor matforsyningen underlegges en global markedsorientering, vil det med norsk lønns- og kostnadsnivå ikke være mulig å produsere norsk mat i hele landet slik det er vedtatt av et samlet Storting.